JUDr. Lada Vidrmert Štarhová

Maximální profesionalita
a odbornost

Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, individuálním přístupem, vzájemným respektem a důvěrou, stoprocentně splňujících očekávání klientů.

Naším cílem je posilovat nadstandardní pracovní i obchodní vztahy s klienty kanceláře.

Specializace

Občanské právo

Sepis smluv, právní analýzy, revize smluvních dokumentů, sepis žalob, zastupování před soudy, ochrana práv spotřebitelů, dědické řízení

Rodinné právo

Právní pomoc a zastupování v řízení ve věcech péče o nezletilé, rozvodu manželství a majetkového vyrovnání, výživné, určení otcovství

Pracovní právo

Komplexní právní služby v oblasti pracovního práva, příprava dokumentace, stanovisek, zastupování před soudy a správními orgány

Obchodní a korporátní právo

Založení obchodních společností, přeměny (fúze, rozdělení) společností, valné hromady, sepis obchodních smluv

Nemovitosti

Převody nemovitostí, developerské projekty, spolupráce s realitními kancelářemi, zástavní smlouvy a věcná břemena

Právní služby pro SVJ

Veškeré právní služby pro SVJ, pomoc při zakládání SVJ, tvorba potřebné dokumentace, pomoc při konání schůzí shromáždění

Vymáhání pohledávek

Analýza úspěšnosti soudního sporu, mimosoudní/soudní vymáhání pohledávek, exekuční řízení

Likvidace

Zastoupení a právní pomoc od vstupu do likvidace až po výmaz z obchodního rejstříku vč. zajištění osoby likvidátora a daňového poradenství

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených, uplatnění náhrady škody způsobené rozhodnutím či úředním postupem

Správní právo

Stavební právo, přestupky, zastupování ve správním řízení, správním soudnictví či v rámci kontrol prováděných správními orgány

Zdravotnické právo

Právní pomoc zdravotnickým zařízením, lékařům i zdravotníkům, pomoc fyzickým osobám v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Insolvence

Zastupování fyzických a právnických osob v rámci insolvenčních řízení, a to jak na straně dlužníků, tak na straně věřitelů

Právní služby online

I bez osobní schůzky Vám poskytneme telefonickou konzultaci, e-mailem zašleme vyhotovenou smlouvu, právní rozbor nebo návrh na zápis do veřejného rejstříku.

Na úvod Vás požádáme o zaslání všech relevantních podkladů a úhradu předem dohodnuté finanční zálohy, která vám bude následně vyúčtována.

Zvolte rychlou a efektivní komunikaci prostřednictvím našeho webu a ušetřete tak svůj čas.

Právní služby jsou advokáty v zásadě poskytovány za úplatu (§1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). Našim klientům nabízíme individuální a vstřícné smluvní ceny:

• Právní poradenství již od 500,– Kč za každých 15  započatých minut.
• Sepis listin, smluv a právních rozborů již od 2.000,– Kč.
• Zpracování návrhů a žalob již od 3.000,– Kč.

Konkrétní cena za poskytnutou službu je vždy s klientem dohodnuta individuálně.

Náš tým

JUDr. LADA VIDRMERT ŠTARHOVÁ
advokátka

Advokátka je zapsaná v Seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním č. 09203.

Lada Vidrmert Štarhová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998, kde následně v roce 2001 získala titul doktorka práv.

Od roku 2001 působí jako samostatná advokátka se sídlem advokátní kanceláře v Brně.

V rámci výkonu advokacie poskytuje komplexní právní servis zejména v oblasti obchodního, občanského, trestního, zdravotnického, pracovního či rodinného práva.

Specializuje se na zastupování obchodních společností a podnikajících fyzických osob a s tím související přípravu potřebných smluvních dokumentů.

Fyzickým nepodnikajícím osobám poskytuje právní služby zejména v oblasti majetkové sféry, převodů nemovitostí, rodinného či majetkového práva.

Nedílnou součástí agendy kanceláře dále tvoří poskytování právních služeb a pomoci společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

V rámci své činnosti spolupracuje s daňovými poradci, notáři, znalci, realitními kancelářemi a soudními exekutory.

JUDR. LADA VIDRMERT ŠTARHOVÁ, advokátka
Michaela Prokopová

JUDr. MICHAELA PROKOPOVÁ
externě spolupracující advokátka

Advokátka je zapsaná v Seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním č. 14380.

Michaela Prokopová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008, kde následně v roce 2011 získala titul doktorka práv.

V roce 2012 složila advokátní zkoušky s hodnocením „prospěla výtečně“ a stala se členkou České advokátní komory.

Aktuálně se zaměřuje na poradenství v oblasti práva občanského, rodinného, práva nemovitostí a dále zastupování klientů před soudy.

Mgr. SÁRA PROPPEROVÁ
advokátní koncipientka

Advokátní koncipientka je zapsána v Seznamu advokátů a koncpientů České advokátní komory pod ev. č. 45847.

Sára Propperová zakončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2022.

V advokátní kanceláři v současné době sbírá zkušenosti v rámci své koncipientské praxe zejména v odvětví práva občanského, spotřebitelského, obchodního, pracovního či práva nemovitostí.

Mimo advokátní praxi se dlouhodobě zajímá o mimosoudní řešení sporů, zejména pak o mediaci a možnosti jejího využití v advokátní praxi, a dále nekalosoutěžním právem především v oblasti reklamy.

MGR. SÁRA PROPPEROVÁ
Vojtěch Man

Mgr. VOJTĚCH MAN
advokátní koncipient

Advokátní koncipient je zapsán v Seznamu advokátů a koncipientů České advokátní komory pod ev. č. 47234.

Vojtěch Man dokončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2024.

V advokátní kanceláři v současné době sbírá zkušenosti v rámci své koncipientské praxe a do budoucna by se rád věnoval především právu občanskému, obchodnímu, rodinnému, pracovnímu a správnímu.

V rámci studia na vysoké škole absolvoval jeden semestr na Právnické fakultě v Bergenu, což mu pomohlo zdokonalit si angličtinu a získal povědomí o zahraničním přístupu k řešení právních otázek.

Mgr. VENDULA KUČEROVÁ
právní asistentka

Vendula Kučerová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci studia na vysoké škole absolvovala dva semestry na právnické fakultě ve Španělsku, díky čemuž si zdokonalila španělštinu a získala povědomí o zahraniční právní úpravě.

Studium dokončila v roce 2017 a téhož roku nastoupila do Advokátní kanceláře JUDr. Lady Vidrmert Štarhové na pozici advokátní koncipientka.

V současné době je na rodičovské dovolené a v kanceláři působí externě.

Zaměřuje se zejména na právo obchodních korporací, právo občanské, rodinné a majetkové.

Mgr. Vendula Kučerová
SYLVIE ROCHLOVÁ DiS.

SYLVIE ROCHLOVÁ DiS.
asistentka kanceláře

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte se nám ozvat

Rozumíme právu i Vašim potřebám. Poskytujeme efektivní a komplexní právní poradenství, flexibilní, kreativní a obchodně orientovaný přístup, to vše při důsledném dodržování tradičních zásad výkonu advokacie.

Jsme připraveni vyhovět nárokům i těch nejnáročnějších klientů. Pomáháme jak velkým korporacím, tak středním či menším firmám a fyzickým osobám.

Vedle očekávané profesionality, preciznosti spolehlivosti si zakládáme na osobním přístupu a maximální pozornosti k Vašim potřebám.

Vaše důvěra je pro nás zavazující.

Likvidace
Advokátní úschova

Advokátní úschova

Úhrada kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy zaručuje vyšší míru ochrany Vaší investice. Podrobnosti podmínek přijetí finančních prostředků či listin do advokátní úschovy pro Vás upravíme na míru samostatnou smlouvou o advokátní úschově.

V rámci advokátní úschovy pro Vás provedeme mimo jiné úkony související s identifikací majitele finančních prostředků, přijetí i výplatu finančních prostředků, archivaci i následnou skartaci spisu, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

Odměna advokáta

Odměna advokáta je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Odměna advokáta
Přejít nahoru

Občanské právo

Sepis smluv, právní analýzy, sepis žalob, zastupování před soudy

 • Sepis smluv, např. kupních, darovacích, o dílo, příkazních, o obchodním zastoupení
 • Právní analýza a připomínkování smluvních dokumentů
 • Sepis žalob na určení, plnění, vyklizení bytu atd.
 • Zastupování před soudy v civilním řízení
 • Hledání mimosoudních smírných řešení
 • Uplatnění nároku na náhradu škody (např. v souvislosti se škodou způsobenou na zdraví nebo majetku)
 • Vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou
 • Ochrana práv spotřebitelů
 • Reklamace zájezdů
 • Právní poradenství a zastupování v exekučním řízení
 • Strukturování mezigeneračního předání majetku
 • Právní pomoc při sepisování závětí
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Sepis ústavních stížností
 • Zastupování v řízení před Ústavním soudem

Rodinné právo

Právní pomoc a zastupování v řízení ve věcech péče o nezletilé, rozvodu manželství a majetkového vyrovnání

 • Právní poradentství a zastupování v řízeních o rozvodu manželství a majetkovém vyrovnání
 • Sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • Právní poradenství ve věcech manželského majetkového režimu
 • Právní poradentství a zastupování v řízeních o výživném
 • Právní poradentství a zastupování v řízeních o svěření dítěte do péče
 • Právní poradentství a zastupování v řízeních o určení/popření otcovství aj.

Pracovní právo

Komplexní právní služby v oblasti pracovního práva, příprava dokumentace, stanovisek, zastupování před soudy a správními orgány

 • Sepis či revize pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
 • Příprava pracovních, manažerských a jiných smluv
 • Příprava pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Sepis či revize výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru

Obchodní a korporátní právo

Založení obchodních společností, přeměny (fúze, rozdělení) společností, valné hromady, sepis obchodních smluv

 • Zakládání obchodních společností na klíč
 • Změny v obchodních společnostech
 • Přeměny obchodních společností – fúze, rozdělení
 • Sepis a revize obchodních smluv, analýza a uplatnění nároků z nich vyplývajících
 • Právní vymáhání pohledávek
 • Správa pohledávek
 • Zajištění pohledávek
 • Bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • Právo hospodářské soutěže
 • Nekalá soutěž
 • Franchising
 • Koncernové právo
 • Obchodní rejstřík – veškerá agenda
 • Valné hromady, změny společenské smlouvy či stanov
 • Akvizice, převody obchodních podílů a akcií
 • Volba a odvolání členů orgánů, zejm. jednatelů či členů představenstva a dozorčí rady
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Dohody o uspořádání vztahů mezi společníky
 • Zrušení a likvidace společnosti

Nemovitosti

Převody nemovitostí, developerské projekty, spolupráce s realitními kancelářemi, zástavní smlouvy a věcná břemena

 • Příprava, sepis či revize smluv a jiných dokumentů týkajících se nemovitostí:
  • smlouvy o rezervaci nemovitosti
  • smlouvy o převodu nemovitosti
  • úschova finančních prostředků
  • nájemní a podnájemní smlouvy (nájem bytu či prostoru sloužícího k podnikání)
  • vklad do katastru nemovitostí, záznam či poznámka
  • sepis smluv o výstavbě nemovitosti
 • Spolupráce v rámci developerských projektů, včetně sepisu prohlášení vlastníka, zápisu jednotek (vč. rozestavěných) do katastru nemovitostí
 • Poskytování právních služeb realitním kancelářím
 • Právní služby spojené se správou nemovitostí
 • Právní poradenství a zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí
 • Právní poradenství a zastoupení v řízeních o věcných právech k věcem cizím, např. právo stavby, věcná břemena, právo zástavní a zadržovací

Společenství vlastníků jednotek

Veškeré právní služby pro SVJ, pomoc při zakládání SVJ, tvorba potřebné dokumentace, pomoc při konání schůzí shromáždění

 • Příprava dokumentace k založení SVJ
 • Příprava dokumentace včetně odborné pomoci při konání schůzí shromáždění SVJ
 • Zajištění zápisů a průpisů do veřejných rejstříků
 • Pomoc společenstvím se správou nemovitosti i majetku
 • Spolupráce s profesionálními předsedy a správcovskými společnostmi, včetně zajištění těchto osob pro SVJ
 • Sepis či úprava domovního řádu
 • Zhodnocení GDPR – audit současného stavu nakládání s osobními údaji, úprava dokumentace dle platné legislativy GDPR
 • Vymáhání pohledávek za jednotlivými vlastníky
 • Pomoc při rekonstrukcích a dalších úpravách nemovitostí
 • Právní pomoc při sepisu smluv a jednání s dodavateli, zhotoviteli

Vymáhání pohledávek

Analýza úspěšnosti soudního sporu, mimosoudní/soudní vymáhání pohledávek, exekuční řízení

 • Komplexní vymáhání pohledávek pro fyzické osoby, právnické osoby i podnikatele
 • Správa portfolia pohledávek pro firemní klienty
 • Sepis žalob a exekučních návrhů
 • Spolupráce s renomovanými soudními exekutory

Likvidace

Zastoupení a právní pomoc od vstupu do likvidace až po výmaz z obchodního rejstříku vč. zajištění osoby likvidátora

 • Veškeré právní služby související s likvidací
 • Zajištění daňového poradenství v souvislosti s likvidací včetně potřebné daňové a účetní evidence s likvidací související
 • Zajištění osoby likvidátora, který Vás provede procesem likvidace
 • Realizace nezbytných úkonů ve vztahu k archivům, pojišťovnám a dalším dotčeným orgánům státní správy či samosprávy
 • Právní zastoupení ve věci majetkoprávních vztahů společnosti vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě, zaměstnancům
 • Pomoc s ukončením podnikatelských aktivit
 • Výmaz společnosti z veřejného rejstříku včetně předcházejícího zajištění nezbytných souhlasů všech dotčených orgánů

Trestní právo

Obhajoba fyzických a právnických osob, zastupování poškozených, uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

 • Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • Zastupování poškozených v rámci trestního řízení
 • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených (např. náhrada škody způsobené na zdraví a majetku)
 • Zastupování mladistvých v trestním řízení
 • Sepis ústavních stížností
 • Zastupování v řízení před Ústavním soudem

Správní právo

Stavební právo, přestupky, zastupování ve správním řízení, správním soudnictví či v rámci kontrol prováděných správními orgány

 • Komplexní právní poradenství v oblasti správního práva
 • Právní úkony ve věcech živnostenského rejstříku a úřadu
 • Právní pomoc při kontrolách živnostenského úřadu, inspektorátu práce a dalších dotčených orgánů státní správy
 • Zastupování při jednání s úřady
 • Zastupování ve správním či přestupkovém řízení
 • Zastupování ve správním soudnictví před správními soudy
 • Zastupování před Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti
 • Vymáhání náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím

Zdravotnické právo

Právní pomoc zdravotnickým zařízením, lékařům i zdravotníkům v rámci jejich profesního působení, pomoc fyzický osobám v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

 • Právní služby zdravotnickým zařízením
 • Zakládání a přeměny poskytovatelů zdravotních služeb
 • Pomoc při registraci a změnách zdravotnických zařízení u příslušných krajských úřadů – a to i jednotlivým samostatným lékařům
 • Pomoc při tvorbě provozních a hygienických řádů
 • Vedení zdravotnické dokumentace, včetně GDPR
 • Sepis smluvní dokumentace vztahující se k poskytování zdravotní péče
 • Právní služby ve vztahu k pracovněprávní agendě ve zdravotnictví s přihlédnutím ke specifikům v oblasti poskytování zdravotnických služeb
 • Zastupování ve věcech náhrady škody způsobené v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb
 • Zastoupení ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám
 • Pomoc při převodech ordinací a smluv se zdravotními pojišťovnami

Insolvence

Zastupování fyzických a právnických osob v rámci insolvenčních řízení, a to jak na straně dlužníků, tak na straně věřitelů

 • Sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení
 • Právní poradenství a zastoupení věřitele či dlužníka v insolvenčním řízení
 • Právní poradenství a zastupování v řízení o oddlužení fyzických osob
 • Přihlášení pohledávky věřitele do insolvenčního řízení
 • Právní poradenství a zastoupení v incidenčních sporech

Odměna advokáta

Advokát má při poskytování právních služeb vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas, to vše za podmínek a ve výši stanovené shora uvedenou vyhláškou, která současně rozlišuje dva základní druhy odměny advokáta:

Smluvní odměna

Smluvní odměna představuje ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, případně o způsobu jejího určení. Smluvní odměna může být sjednána následovně:

 • smluvní odměna časová – odměna podle počtu hodin poskytnutých právních služeb
 • smluvní odměna úkonová – odměna podle počtu úkonů právní služby
 • smluvní odměna paušální – odměna za celou právní službu bez ohledu na její časový či úkonový rozsah.

Výše smluvní odměny je mezi advokátem a klientem vždy sjednávána s ohledem na očekávanou náročnost věci, kterou se rozumí zejména:

 • náročnost právní (zastoupení v prvostupňovém řízení vs. v řízení před Ústavním soudem)
 • náročnost odpovědnostní (právní služba, jejímž předmětem je peněžité plnění ve stovkách korun vs. miliónech korun)
 • náročnost jazyková (právní služba v českém jazyce vs. v cizím jazyce)

Nejčastějším druhem odměny naší AK je zpravidla odměna smluvní časová, která se pohybuje v rozmezí 2.200, – Kč až 3.000, – Kč bez DPH za hodinu právní služby.

Hodinová odměna je účtována po 15 min. úsecích, tedy platíte za skutečně odvedenou práci, nikoli jen započatou hodinu.

Mimosmluvní odměna

Výši mimosmluvní odměny stanoví vyhláška podle sazby a počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Úkonem právní služby se rozumí např. sepis smlouvy, sepis žaloby, účast na jednání u soudu, sepis odvolání apod.